تکست باز

سجاده

سرِ سجاده نشستم که به یادت نروم رفت زِ یادم قل هُوَاللهُ احـد مسعود دانشور